Poljoprivreda

Na današnjem nivou razvoja kada postoji težnja da se životni vijek produži i poboljša kvalitet života,  istovremeno sve više dobija na značaju poljoprivreda kao grana privrede.  Polјoprivreda istovremeno treba da bude održiva sa aspekta ekosistema, proizvođača - poljoprivrednika i krajnjeg korisnika, a da pri tome bude ekonomski isplativa.

Poljoprivredna proizvodnja ima važnu ulogu u ekonomiji Crne Gore, sa značajnim učešćem u bruto domaćem proizvodu, uključujući šumarstvo i ribarstvo. Sektor poljoprivrede i turizma su razvojni i ekonomski prioritet nacionalne ekonomije.

Bitan činilac u kreiranju poljoprivredne politike je integraciono opredjeljenje Crne Gore i poštovanje odredbi međunarodnih sporazuma. Kreatori poljoprivredne politike nastoje da usklade zakonodavni okvir sa evropskom legislativom, da obezbijede povoljan ekonomski ambijent za razvoj poljoprivrede i da, uvažavajući proizvodni potencijal, razvojni nivo i potrebe naših proizvođača, definiše puteve razvoja i mjere podsticaja razvoja poljoprivrede.

Politika održivog razvoja poljoprivrede je koncept kojim se stremi povećanju obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje uz poštovanje i očuvanje prirodnih resursa.

Osim nacionalnih sredstava podrške, poljoprivredni proizvođači uspješno koriste mogućnost finansiranja svojih aktivnosti iz međunarodnih fondova (MIDAS, IPARD i dr.).

Budući da klimatske, edafske i orografske karakteristike, opredjeljuju strukturu poljoprivredne proizvodnje, u našoj zemlji dominantni oblik poljoprivredne proizvodnje je stočarska proizvodnja.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?