Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Poziv Međunarodne agencije za atomsku energiju za podnošenje projekata u ciklusu 2024/25.

Objavljeno: 11.02.2022. 10:59 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Međunarodna agencija za atomsku energiju sa sjedištem u Beču, Republika Austrija, objavila je informaciju o početku pripreme novog Programa tehničke saradnje za period 2024-2025. godina. Navedenim Programom saradnje, IAEA će podržati zemlje članice kroz odobravanje projekata nacionalnog, regionalnog i interregionalnog karaktera.

Program sadrži pregled procesa razvoja novih projekata, smjernice i kriterijume koje moraju ispunjavati svi projekti podnijeti za gore navedeni period vremena, kao i vremenski period za njihovo planiranje, podnošenje, evaluaciju i odobrenje. Nacionalni projekti su kategorija koja se bazira na identifikovanim potrebama zemalja članica (u skladu sa djelatnošću IAEA) i moraju imati svoje uporište u Okvirnom programu za zemlju (Country Programme Framework-CPF). Podsjetimo da su u slučaju Crne Gore definisane sljedeće prioritetne oblasti: nuklearne nauke i aplikacije, održivi razvoj i životna sredina, zdravlje ljudi, zaštita od zračenja, nuklearna bezbjednost i sigurnost i razvoj ljudskih resursa. 

Prema važećoj proceduri, institucija koja rukovodi nacionalnim projektom, u obavezi je da obezbijedi finansijsko učešće koje se kreće na nivou 5% od vrijednosti projekta, a u slučaju nabavke veće opreme, potrebno je obezbijediti dodatna sredstva (visina sredstava je predmet pregovora sa IAEA).

Regionalni projekti, sa druge strane, moraju biti bazirani na odgovarajućim strategijama i planovima za konkretni region i moraju odslikavati zajedničke potrebe zemalja članica IAEA iz navedenog regiona. Interregionalni projekti u svojoj osnovi pružaju podršku zemljama članicama kroz organizaciju konferencija, seminara i radionica za odgovarajuće prioritetne oblasti.

Prema standardnim procedurama Agencije, a u cilju pomoći zemljama članicama u dijelu pripreme i finalizacije projekata, Međunarodna agencija za atomsku energiju pruža odgovarajuću ekspertsku podršku kao i podršku kroz organizovanje treninga za članove projektnih timova.

Vodič za pripremu projekata u ciklusu 2024-2025, sa vremenskom dinamikom aktivnosti, možete preuzeti u nastavku. 

 

 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?