Poziv na obuku za provjerivače/revizore bezbjednosti državnih puteva

Objavljeno: 06.12.2022. 13:35 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Zakonom o putevima („Sl. list CG“, br. 82/20) propisano je da se bezbjednost državnih puteva u pogledu bezbjednosti saobraćaja na njima obezbjeđuje, između ostalog, sprovođenjem provjere bezbjednosti državnih puteva i revizije bezbjednosti državnih puteva.

Provjeru, odnosno reviziju bezbjednosti državnog puta vrši stručna komisija za provjeru, odnosno stručna komisija za reviziju.

Kako je propisano Zakonom, a bliže definisano Pravilnikom o načinu ocjene uticaja državnih puteva na bezbjednost saobraćaja, reviziji i provjeri bezbjednosti državnog puta (“Sl. list CG“, br. 122/21), stručno osposobljavanje za polaganje stručnog ispita za revizora, odnosno provjerivača i stručno usavršavanje za polaganje ispita provjere znanja za revizora, odnosno provjerivača, vrši ministarstvo (organ državne uprave nadležan za saobraćaj).

U skladu sa navedenim, obavještavamo vas da će Ministarstvo kapitalnih investicija, uz podršku EBRD-a i u saradnji sa Mašinskim fakultetom, sprovesti drugu obuku za provjerivače/revizore bezbjednosti državnih puteva, u periodu od 23.  januara do 2. februara 2023. godine.

Pravilnikom je propisano da stručno osposobljavanje može pohađati lice koje ispunjava sljedeće kriterijume: stečeno obrazovanje najmanje VII-1 nivoa nacionalnog okvira kvalifikacija saobraćajne struke (smjer saobraćaj), odnosno građevinske struke (smjer saobraćaj); da lice ima najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja, odnosno projektovanja puteva ili izvođenja radova na izgradnji puteva; kao i da nije pravosnažno osuđivano u posljednjih pet godina za krivična djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Nakon završene obuke, ministarstvo će u skladu sa Pravilnikom sprovesti testiranje, i licima koja polože stručni ispit izdati sertifikate za revizora za obavljanje revizije projekta puta u odnosu na bezbjednosne karakteristike puta, odnosno provjerivača za obavljanje provjere bezbjednosti saobraćaja na putu.

Da bi lice pristupilo testiranju, neophodno je da ispuni uslov – da je pohađalo obuku, najmanje 80% obima nastavnog sadržaja.

Kako će obuci moći da prisustvuje ograničen broj polaznika, molimo vas da nas blagovremeno obavijestite o vašem učešću, a najkasnije do petka, 16. decembra 2022. godine, i tom prilikom dostavite dokaze o ispunjenosti navedenih uslova (dokaz o stečenom obrazovanju i radnom iskustvu), a dokaz da nijeste pravosnažno osuđivani u poslednjih pet godina za krivična djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima će ministarstvo po službenoj dužnosti pribaviti od Ministarstva pravde.

Nakon pribavljanja svih dokaza, bićete obaviješteni da li ispunjavate uslove za obuku, a odabir kandidata vršiće se redom prijavljivanja.

Prijave možete ostaviti u arhivi Ministarsva (Rimski trg br. 46; Podgorica).

Uz prijavu je potrebno dostaviti tačne podatke eventualnog polaznika, jmbg, kontakt telefon i e-mail adresu.

Kontakt osoba je Irena Janković, samostalna savjetnica I u Direktoratu za putnu infrastrukturu (tel: 069 381 276).

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?