PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM SPORU

Objavljeno: 18.01.2024. 12:32 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde, upućuje

JAVNI POZIV

  građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme

PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ZAKONA O UPRAVNOM SPORU

i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu pravde, na adresu: Podgorica, Vuka Karadžića 3, ili na e-mail: natasa.novakovic @mpa.gov.me

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu donosi se, radi prevazilaženja problema koji su se pojavili u praktičnoj primjeni zakona, u cilju povećanja djelotvornosti rada suda i obezbjeđenja prava građana na suđenje u razumnom roku.

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Ministarstvo pravde, će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu.

U prilogu možete preuzeti: Zakon o upravnom sporu

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?