Upravna inspekcija

Upravna inspekcija je organizaciona jedinica Ministarstva javne uprave koja vrši nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuju državna uprava, prava i obaveze državnih službenika i namještenika, upravni postupak, izgled, upotreba i postupak izrade i uništenja pečata državnih organa, kao i zabrana diskriminacije.

Poslove upravne inspekcije vrše glavni upravni inspektor i upravni inspektor. Inspektor je samostalan u vršenju inspekcijskog nadzora, u okviru prava i dužnosti koje su utvrđene zakonom i drugim propisom.

Nadzor nad primjenom propisa o upravnom postupku

Upravna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primjenom zakona kojim se uređuje upravni postupak kod ministarstava i drugih organa uprave, državnih organa, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, ustanova i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja, u odnosu na: ekonomičnost i efikasnost ostvarivanja i zaštite prava i pravnih interesa stranaka u upravnom postupku, upotrebu jezika i pisma u upravnom postupku, postupanja ovlašćenog službenog lica koje vodi upravni postupak i donosi upravni akt, ispunjenost uslova za zaključivanje upravnih ugovora, poštovanje obaveze pribavljanja podataka po službenoj dužnosti, poštovanje obaveze pružanja pravne pomoći strankama u upravnom postupku, davanje mogućnosti izjašnjenja stranci u upravnom postupku, omogućavanje razgledanja spisa predmeta stranci u upravnom postupku, dostavljanje spisa predmeta Upravnom sudu Crne Gore u vezi sa pokrenutim upravnim sporom, izdavanje uvjerenja i drugih isprava o činjenicama o kojima se vode službene evidencije i druga postupanja subjekta nadzora, u skladu sa pravilima upravnog postupka.

Nadzor nad primjenom propisa o državnoj upravi

Upravna inspekcija, takođe, vrši inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje državna uprava koji se odnose na: obezbjeđivanje javnosti u radu i poštovanje obaveza u odnosima sa građanima kod ministarstava i drugih organa uprave, unutrašnju organizaciju ministarstava i drugih organa uprave, Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Fonda rada i Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, poštovanje pravila o kancelarijskom poslovanju kod ministarstava i drugih organa uprave, državnih organa, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, kao i drugih pravnih lica kad vrše prenijete ili povjerene poslove državne uprave, ako zakonom nije drukčije propisano i postupanje po predstavkama i pritužbama na rad ministarstava i drugih organa uprave.

Nadzor nad primjenom propisa o državnim službenicima i namještenicima

Upravna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju prava i obaveze državnih službenika i namještenika u skladu sa tim zakonom.

Nadzor nad primjenom drugih propisa

Upravna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju izgled, upotreba i postupak izrade i uništenja pečata državnih organa, te vrši inspekcijski nadzor i u drugim oblastima.

Nadzor u odnosu na zabranu diskriminacije

Upravna inspekcija vrši inspekcijski nadzor u odnosu na zabranu diskriminacije u oblastima za koje je nadležna.

Koje vrste inspekcijskog nadzora postoje?

Inspekcijski nadzor vrši se kao redovni, vanredni i kontrolni nadzor. Redovan inspekcijski nadzor vrši se u skladu sa Planom rada Upravne inspekcije. Vanredni inspekcijski nadzor vrši se po nalogu glavnog upravnog inspektora, starješine organa državne uprave nadležnog za poslove uprave ili po inicijativi pravnih i fizičkih lica. Kontrolni inspekcijski nadzor vrši se radi utvrđivanja izvršenja mjera koje su predložene ili naređene subjektu nadzora u okviru redovnog ili vanrednog inspekcijskog nadzora.

Kako pokrenuti postupak inspekcijskog nadzora?

Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se i vodi po službenoj dužnosti.

Inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora može podnijeti svako fizičko i pravno lice. Inicijativu, u pisanoj formi, možete predati u pisarnicu Ministarstva javne uprave (Rimski trg 45. 81 000 Podgorica)

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je obavezan da razmotri inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora i o tome obavijestiti podnosioca inicijative.

Kontakt:
e-mail: upravna.inspekcija@mju.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?