Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade nacrta Stambene politike Crne Gore za period 2021-2030 godine i nacrta Programa socijalnog stanovanja za period 2021-2024

Objavljeno: 26.04.2021. 14:45

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, broj 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

JAVNI POZIV

za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade nacrta Stambene politike Crne Gore za period 2021-2030 godine i nacrta Programa socijalnog stanovanja za period 2021-2024 godine

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u početnu fazu pripreme nacrta Stambene politike Crne Gore za period 2021-2030 godine i nacrta Programa socijalnog stanovanja za period 2021-2024 godine i dostave svoje inicijative, prijedloge, sugestije i komentare u elektronskom obliku na e-mail adrese: ana.djukanovic@mepg.gov.me i natasa.ceranic@mepg.gov.me, u pisanom obliku pisarnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, radnim danima od 10 do 12 časova, ili poštom na adresu IV Proleterske brigade 19, Podgorica, sa naznakom “Javne konsultacije – izrada nacrta Stambene politike Crne Gore za period 2021-2030 godine i nacrta Programa socijalnog stanovanja za period 2021-2024 godine.

Osnovni cilj izrade Stambene politike Crne Gore je utvrđivanje strateških ciljeva razvoja stambene politike, definisanje vizije i ciljeva politike stanovanja, definisanje operativnih ciljeve za sprovođenje utvrđenih strateških ciljeva ali i usaglašavanje politike stanovanja sa krovnim strateškim dokumentima koji su donijeti u prethodnom periodu. Programom socijalnog stanovanja će se definisati aktivnosti za sprovođenje Strategije, odnosno baza projekata koji će doprinijeti razvoju politike stanovanja. Stambenom politikom Crne Gore će se između ostalog, definisati novi model stambene politike za rešavanje stambenih potreba po povoljnim uslovima za sve kategorije stanovništva, precizirati ciljne grupe koje mogu ostvariti pravo na podršku države i jedinica lokalne samouprave u rješavanju stambenog pitanja, načini i kriterijumi za ostvarivanje ovog prava, kao i mehanizme koji će se zasnivati na principima transparentnosti i objektivnosti.

Konsultacije zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme nacrta Stambene politike Crne Gore za period 2021-2030 godine i nacrta Programa socijalnog stanovanja za period 2021-2024 godine trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj koji sadrži pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara, isti objaviti na svojoj internet stranici https://www.mepg.gov.me i portalu e-uprave https://www.euprava.me/ i dostaviti ga učesnicima konsultovanja, u roku od sedam dana od isteka prednje navedenog roka, od 15 dana.

Lica zadužena za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti su: Ana Đukanović i Nataša Ćeranić, e-mail: ana.djukanovic@mepg.gov.me i natasa.ceranic@mepg.gov.me.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 26.04.2021.
Rok za prijavu: 11.05.2021.
Naziv:Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade nacrta Stambene politike Crne Gore za period 2021-2030 godine i nacrta Programa socijalnog stanovanja za period 2021-2024
Tip:Javni poziv
Namijenjeno za:Nevladinim organizacijama
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?