Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnoj grupi za izradu državnih smjernica arhitekture

Objavljeno: 21.12.2022. 12:26 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

 JAVNI POZIV 

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU DRŽAVNIH SMJERNICA ARHITEKTURE

           Odredbom člana 56 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) propisano je da Vlada Crne Gore donosi državne smjernice razvoja arhitekture u saradnji sa strukovnim udruženjima, akademskim institucijama, nevladnim organizacijama i organima uprave nadležnim za zaštitu kulturnih dobara.

            Smjernice razvoja arhitekture treba da stvore uslove za unaprijeđenje kvaliteta izgrađene sredine, očuvanja identiteta i prepoznatljivosti prirodnog i kulturnog predjela i podsticanja održivog razvoja, sa posebno definisanim preporukama oblikovanja i materijalizacije objekata u odnosu na ambijentalna svojstva područja.

            Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u radnoj grupi je jedan (1).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnoj grupi:

da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve iz oblasti arhitekture;

da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

da je u prethodne tri godine, u vezi sa arhitekturom, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprijeđenje stanja u oblasti arhitekture;

da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnoj grupi:

da ima prebivalište u Crnoj Gori;

da ima iskustvo u oblasti arhitekture (diplomirani inženjer arhitekture, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci);

nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnoj grupi:

dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

fotokopija statuta nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa arhitekturom, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprijeđenje stanja u oblasti arhitekture, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

  • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
  • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
  • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnoj grupi;
  • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnoj grupi;
  • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti arhitekture (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
  • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnoj grupi da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
  • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnoj grupi.

      Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanim Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radnoj grupi organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

      Rok dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, neposredno pisarnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ili poštom na adresu: IV Proleterske brigade 19, Podgorica, sa napomenom: Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu državnih smjernica arhitekture.

       Naziv organizacione jedinice Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma koja je odgovorna za realizaciju pitanja koja sagledava ili normativno uređuje Radno tijelo je Direktorat Glavnog državnog arhitekte.

       Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga predstavnika/ce u radnoj grupi, na svojoj internet stranici  https://www.gov.me/en/mepg  i portalu e-uprave https://www.euprava.me/eparticipacije  objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove.

       Ministarstvo objavljuje i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

       Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ukoliko je dostavljen blagovremeno, na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

       Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma aktom o obrazovanju radne grupe izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u radno tijelo vrši Ministarka.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?