Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja

Objavljeno: 26.07.2021. 08:58 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“broj 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U CILJU SPROVOĐENJA EDUKATIVNIH KAMPANJA O BEZBJEDNOM UPRAVLJANJU DUGOTRAJNIM ORGANSKIM ZAGAĐUJUĆIM SUPSTANCAMA (POPs) U CRNOJ GORI

Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da predlože svog predstavnika/cu za rad u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja o bezbjednom upravljanju dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) u Crnoj Gori.

Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u radu Komisije: jedan (1).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u ovom radnom tijelu:

-           da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

-           da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

-           da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama;

-           da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilans stanja i bilans uspjeha);

-           više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

 -          da ima prebivalište u Crnoj Gori;

-           posjeduje iskustvo u edukaciji u oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama ili je učestvovao u realizaciji projekata ili aktivnosti koje su za cilj imale informisanje i podizanje svijesti o rizicima koje nosi rukovanje POPs hemikalijama ili hemikalijama uopšte;

-           nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnik/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

-           dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

-           fotokopija statuta nevladine organizacije;

-           dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje ovo radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

-           dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-           izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

-           fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

-           biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

-           dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u edukaciji u oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama ili učestvovanju u realizaciji projekata ili aktivnosti koje su za cilj imale informisanje i podizanje svijesti o rizicima koje nosi rukovanje POPs hemikalijama ili hemikalijama uopšte (stručni rad, sertifikat o učešću u projektima  ili drugi dokument);

-           izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

-           izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog/svoju  predstavnika/cu u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Obrazac 2), u roku od deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva, na arhivi Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, radnim danima od 7 do 15 časova, na adresu: IV Proleterske brigade 19, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za rad u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja  edukativnih kampanja o bezbjednom upravljanju dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) u Crnoj Gori. 

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za ekologiju.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 26.07.2021.
Rok za prijavu: 05.08.2021.
Naziv:Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO
Tip:Javni poziv
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?