Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO-a u radnu grupu za pripremu Dobrovoljnog nacionalnog doprinosa za dostizanje ciljeva održivog razvoja

Objavljeno: 22.12.2021. 13:59 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U

Radnu grupu za pripremu Dobrovoljnog nacionalnog doprinosa za dostizanje ciljeva održivog razvoja

U skaldu sa obavezama koje Crna Gora ima kao članica Ujedinjenih nacija, te obaveza koje proističu iz UN Agende za održivi razvoj do 2030. godine i Nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine, predviđeno je izvještavanje o sprovođenju Ciljeva održiovg razvoja (SDGs) na nacionalnom nivou i prema UN-u. Imajući u vidu članstvo Crne Gore u UN Ekonomsko-socijalnom savjetu (ECOSOC), u periodu 2020-2022. godine Crna Gora se kandidovala da predstavi svoj Drugi nacionalni dobrovoljni pregled - VNR (Voluntary National Review) u julu 2022. godine na Političkom forumu o održivom razvoju na visokom nivou (HLPF), koji se sastaje pod pokroviteljstvom ECOSOC-a.. Dobrovoljni nacionalni pregled služe da prikažu progres u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030. S tim u vezi u toku pripreme ovog dokumenta neophodno je sprovesti konsultativni proces sa svim zainteresovanim stranama, ne ostavljajući nikoga iza sebe.

Prvi pregled Crna Gora je predstavila 2016. godine na HLPF-u. Kroz Prvi VNR prezentovan je složeni proces izrade Nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine (NSOR), odnosno nacionalni odgovor na zahtjeve Agende za održivi razvoj do 2030. godine. 

(podaci o pitanju koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo)

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelutri predstavnika/ice (jedan predstavnik udruženja mladih, jedan predstavnik udruženja za pitanja zaštite životne sredine i ekonomije i jedan predsatvnik udruženja za socijalna pitanja).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
 • Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:
 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Predloge je potrebno dostaviti u pisanoj formi na Obrascu 2 - Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 041/18) u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, na arhivi Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, radnim danima od 7 do 15 časova ili putem pošte (adresa: IV Proleterske brigade br. 19, Podgorica).

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Odjeljenje za održivi razvoj.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?