Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Održan sastanak predstavnika ministarstava zaduženih za nauku, tehnologiju i inovacije

Objavljeno: 29.11.2021. 13:11 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i UNESCO Regionalnog biroa za nauku i kulturu u Evropi, sa sjedištem u Veneciji, Republika Italija, danas je održan sastanak na visokom nivou predstavnika ministarstava zaduženih za nauku, tehnologiju i inovacije, zemalja Jugoistočne Evrope.

Sastanak je upriličen u formi pripremnog sastanka za predstojeći sastanak na nivou ministara nauke, planiran za prvi kvartal 2022. godine.

Pripremni sastanak je bio odlična prilika za razmjenu informacija o dostignućima u oblasti nauke, tehnologije i inovacija, od 2012. godine, kada je u Sarajevu održana ministarska konferencija sa istom tematikom, a posebno u svjetlu zaključaka i preporuka iz tada usvojene Zajedničke Deklaracije.

Predstavnici zemalja učesnica su iskazali posebno zadovoljstvo organizacijom jednog ovakvog regionalnog sastanka i ukazali značaj i doprinos nauke, tehnologije i inovacija u borbi protiv pandemije COVID-19, zatim doprinosa navedenih oblasti jačanju veza obrazovanja, nauke i industrije, u smislu doprinosa ekonomskom rastu i konkurentnosti tržišta, značaja realizacije programa Otvorene nauke, spremnosti Regiona na zajedničku saradnju i partnerstvo posebno u okvirnim programima EU za obrazovanje i nauku, te posvećenosti pitanjima koja se odnose na mlade, rodnu ravnopravnost, potrebu većih investicija u oblast nauke i istraživanja, kao i aktuelnost pitanja koja se odnose na saradnju sa dijasporom u oblasti nauke i tehnologije.

Ispred Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta učešće je uzeo generalni direktor Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju, gdin Goran Drobnjak. On je u svom obraćanju posebno ukazao na aktivnosti koje su na planu nauke, tehnologije i inovacija preduzete u Crnoj Gori od 2012. godine do sada, sa posebnim akcentom na usvajanje i implementaciju Strategije pametne specijalizacije (2019-2024), Strategije naučno-istraživačke djelatnosti (2017-2021) te aktivnosti na pripremi nove za naredni period vremena, usvajanje i implementaciju Strategije i Zakona o inovativnoj djelatnosti, podršci mladim istraživačima za doktorske studije, aktivnostima na programu Otvorene nauke, aktivnostima u regionalnoj i međunarodnoj saradnji, osnivanju prvog Naučno-tehnološkog parka, podršci novim Centrima izvrsnosti (CoE), aktivnostima crnogorske istraživačke zajednice u programima Unije (EUREKA, COST i Horizont 2020), te iniciranju regionalnog projekta uspostavljanja međunarodnog instituta za održive tehnologije Jugoistočne Evrope (SEEIIST), kao dobrog primjera aktivnosti na krupnoj istraživačkoj infrastrukturi te kao dobrom primjeru naučne diplomatije.

Premda je, po njegovim riječima, kriza izazvana pandemijom Covid-19, donekle usporila realizaciju programa mobilnosti, koji u oblasti nauke zauzimaju značajno mjesto ne samo u Crnoj Gori već i u Regionu, zajedničkim naporima u regionalnoj saradnji uspjeli smo obezbijediti realizaciju i ovih programa, kao i programa za oblast nauke u sarandji sa EU, uključujući i intenzivnu realizaciju značajnih sredstava u okviru pretpristupnih programa za oblast nauke i istraživanja.

Pored intenziviranja saradnje sa naučnom dijasporom, gdin Drobnjak je ukazao na činjenicu da će Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta preduzimati i u narednom periodu sve aktivnosti koje idu u prilog jačanju sistema nauke i istraživanja, tješnjem regionalnom povezivanju u ovoj oblasti, odnosno svim aktivnostima koje vode ostvarenju ciljeva iz Agende 2030.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?