Uprava i građani

Uprava je u obavezi da na svim nivoima obezbijedi ostvarivanja Vaših prava i interesa.

Svi državni službenici i namještenici su dužni da primjenjuju etičke standarde i pravila ponašanja u odnosu prema Vama, drugim službenicima, poslu koji obavljaju i organu u kojem rade u skladu sa Etičkim kodeksom i zakonom.

Poslove u državnom organu treba da vrše na način da obezbijede ostvarivanje Vaših prava, poštovanje integriteta i dostojanstva. Takođe, državni službenici i namještenici su dužni da u svakoj prilici poštuju načelo jednakosti građana pred zakonom, a posebno kad rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima građana.

Postoje brojne zakonske mogućnosti koje možete da iskoristite ukoliko ste nezadovoljni postupanjem državnih organa ili imate prigovor na rad zaposlenih.

Postupanje državnog službenika i namještenika prema građanima

U odnosu prema Vama državni službenik i namještenik dužni su da postupaju profesionalno, nepristrasno i pristojno, blagovremeno, korektno i tačno daju podatke i informacije, u skladu sa zakonom i drugim propisima, podučavaju, pružaju pomoć i daju informacije o organu nadležnom za postupanje po zahtjevu, kao i o pravnom lijeku.

Državni službenik i namještenik dužni su da sa posebnom pažnjom postupaju prema licima sa invaliditetom.

Kome se podnosi pritužba i na koji način?

Zbog povrede navedenih etičkih standarda i pravila ponašanja utvrđenih Etičkim kodeksom državnih službenika i namještenika, možete se obratiti pritužbom starješini državnog organa.

Svoje predloge, primjedbe, sugestije, pohvale na rad Ministarstva javne uprave možete uputiti putem maila: kabinet@mju.gov.me, a pritužbe na rad zaposlenih u  Ministarstvu možete saopštiti putem e-maila: tatjana.radenovic@mju.gov.me, kao i dostaviti na prijavnicu Ministarstva javne uprave: Rimski trg 45, 81 000 Podgorica.

Starješina državnog organa, odnosno ovlašćeni državni službenik obavezan je da ispita navode iz pritužbe i pisano odgovori podnosiocu u roku od 15 dana od dana podnošenja pritužbe, ako tako zahtijevate.

Kada i kako možete izjaviti žalbu?

U cilju ostvarivanja zaštite Vaših prava i pravnih interesa, kada niste zadovoljni odlukom prvostepenog organa uprave (ministarstva, uprave, sekretarijati, zavodi, direkcije i agencije), organi lokalne samouprave (predsjednik i skupština), organi lokalne uprave (sekretarijati, posebne i stručne službe), ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja (domovi zdravlja, bolnica, škola, komore, fondovi, kao i pružaoci usluga od opšteg interesa, kao npr. telekomunkacije, snadbijevanje električnom energijom, poštanska služba, snadbijevanje građana i privrednih subjekata vodom, upravljanje otpadom, obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura itd), možete izjaviti žalbu onom organu koji je donio prvostepeno rješenje.

U kom roku se žalba izjavljuje i šta treba da sadrži?

Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, ako zakonom nije propisan drugi rok.

U žalbi se moraju navesti: rješenje koje se pobija, naziv organa koji je donio rješenje, broj i datum rješenja, kao i razlozi zbog kojih stranka pobija rješenje. U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i novi dokazi, pri čemu ste, kao podnosilac žalbe, dužni da obrazložite zbog čega ih nije mogao iznijeti u prvostepenom postupku.
Protiv rješenja Vlade ne može se izjaviti žalba, već samo tužbom pokrenuti upravni spor.

Šta u slučaju kada prvostepeni organ nije donio rješenje u propisanom roku?

Ako prvostepeni organ ne donese žalbu u propisanom roku, nadležnom drugostepenom organu možete izjaviti žalbu zbog ćutanja uprave.

Kada je drugostepeni organ u obavezi da donese rješenje po žalbi?

Rješenje po žalbi mora se donijeti i dostaviti što prije, a najkasnije u roku od 45 dana od dana prijema žalbe, ako posebnim zakonom nije propisan kraći rok.

Kada možete pokrenuti upravni spor i protiv kojih akata?

Upravni spor možete pokrenuti ako je Vaša žalba na rješenje kojim ste nezadovoljni odbijena ili nije dozvoljena.

Takođe, upravni spor možete pokrenuti i kada organ nije donio upravni akt, nije odlučio po Vašoj žalbi ili nije preduzeo upravnu aktivnost (vođenje evidencija, preduzimanje nekih faktičkih radnji i dr.), odnosno nije odlučio po Vašem prigovoru (ćutanje uprave), kao i ako je Vaša žalba usvojena, ali smatrate da nije pravilno odlučeno o Vašem pravu.

Kako i u kojem roku se podnosi tužba?

Upravni spor se pokreće tužbom u roku od 20 dana od dana dostavljanja akta stranci, koja se se predaje Upravnom sudu neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?