Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Lista NVO-a koje nisu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu koji doprinosi zaštiti lica sa invaliditetom u 2021. godini

Objavljeno: 17.11.2021. 12:18 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

U skladu sa članom 32g. stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ( „ Službeni list CG”, br. 39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini

objavljuje

Listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu koji doprinosi zaštiti lica sa invaliditetom u 2021. godini, pod nazivom “Pristupačnost objekata licima sa invaliditetom-kao načelo pri planiranju i izgradnji objekata" Broj 10-370/51

Nevladina organizacija sa liste dužna je da otkloni utvrđene nedostatke u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, zaključno sa 22. novembrom 2021. godine. U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Dopunu prijave poslati isključivo poštom preporučenom pošiljkom na slijedeću adresu: 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma , IV Proleterske 19 Podgorica, sa napomenom: NE OTVARATI - Dopuna prijave na Javni konkurs broj: 10-370/51 pod nazivom “Pristupačnost objekata licima sa invaliditetom-kao načelo pri planiranju i izgradnji objekata" sa pozivom na djelovodni broj naveden u ovoj listi.

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Jelena Raičević

Dokumenta

Lista NVO-a koje nisu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu koji doprinosi zaštiti lica sa invaliditetom u 2021. godini
Lista NVO-a koje nisu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu koji doprinosi zaštiti lica sa invaliditetom u 2021. godini
Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu koji doprinosi zaštiti lica sa invaliditetom u 2021. godini, pod nazivom “Pristupačnost objekata licima sa invaliditetom-kao načelo pri planiranju i izgradnji objekata" Broj 10-370/51
Verzija 1.0 Objavljeno: 17.11.2021. 18:23
Preuzmi pdf 1 MB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?