Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Odgovor na upitnik Inicijative mladih sa invaliditetom Boke

Odgovori na UPITNIK Inicijative mladih s invaliditetom Boke

 1. Da li je objekat u kome se nalazi Vaše Ministarstvo pristupačan za osobe s invaliditetom (OSI) i u kojoj mjeri? Da li u svom timu imate zaposlene OSI, koliko i na kojim pozicijama?

Odgovor:

U nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu je upravljanje državnom imovinom.

Zgrada u kojoj su smještene prostorije Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, koja se nalazi na adresi Rimsku trg broj 45, Podgorica, pristupačna je za osobe s invaliditetom (OSI), obzirom da je liftom omogućen prilaz službenim prostorijama, kao i da su na ulazu postavljene taktilne trake i staze vodilje.

U Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija, jedan službenik sa invaliditetom nalazi se u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, raspoređen na radno mjesto samostalni savjetnik I za sistemsku podršku u Direkciji za upravljanje informatičkim resursima - Direktorat za infrastrukturu i informacionu bezbjednost, za koga su obezbijedjeni svi uslovi nesmetanog pristupa i boravka u radnim prostorijama.

2. Koliko je objekata lokalnih samouprava pristupačno OSI i u kojoj mjeri?

Odgovor:

U dijelu koji se odnosi na informacije o pristupačnosti objekata državnih organa i objekata organa lokalne samouprave osobama sa invaliditetom, određeni podaci koji su dobijeni od javno pravnih organa mogu se naći u Izvještajima o rješavanju upravnih stvari, a koji  izvještaji se mogu pronaći na  sledećem linku: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&ou=15&page=1&dt=10

Naime, iz Izvještaja o rješavanju upravnih stvari, proizilazi da je u većini organa na centralnom nivou omogućen pristup osobama sa invaliditetom, kretanju sa psima vodičima i pristupačnosti naziva organa, organizacionih jedinica i zaposlenih, osobama koje koriste Brajevo pismo, prilaz zgradi liftom čime je omogućen  prilaz svim prostorijama, dok je kod najvećeg broja opština omogućen pristup službenim prostorijama osobama sa invaliditetom, prilazne rampe, liftovi, šalteri, a manji broj je donio i odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta.

3. Koliko lokalnih samouprava i držanih institucija ima veb-sajt pristupačan za OSI (navesti naziv institucije, sjedište i nivo pristupačnosti OSI)?

Odgovor:

Portali koji se nalaze na novom Portalu Vlade – GOV.ME potpuno su usklađeni sa Zakonom o elektronskoj uprave i Pravilnikom o standardima pristupačnosti. Trenutno, to su sledeći podportali:

Vlada Crne Gore – https://gov.me

Predsjednik Vlade - https://www.gov.me/predsjednik

Potpredsjednik Vlade - https://www.gov.me/potpredsjednik

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja - https://www.gov.me/mif

Ministarstvo kapitalnih investicija - https://www.gov.me/mki

Ministarstvo unutrašnjih poslova - https://www.gov.me/mup

Ministarstvo vanjskih poslova - https://www.gov.me/mvp

Ministarstvo odbrane - https://www.gov.me/mod

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija - https://www.gov.me/mju

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta - https://www.gov.me/mpnks

Ministarstvo ekonomskog razvoja - https://www.gov.me/mek

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - https://www.gov.me/mepg

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - https://www.gov.me/mpsv

Ministarstvo zdravlja - https://www.gov.me/mzd

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava - https://www.gov.me/mpa

Uprava policije - https://www.gov.me/mup/policija

Uprava za sport i mlade - https://www.gov.me/ums

Vojska Crne Gore - https://www.gov.me/mod/vojska-crne-gore

Kancelarija za evropske integracije - https://www.gov.me/kei

Portali koji se nalaze na starom portalu Vlade, a koji će u drugoj fazi, sledeće godine, biti prebačeni na novi portal, imaju djelimično implementirane funkcije pristupačnosti, i to promjenu veličine fonta i promjenu kontrasta. To su sledeći portali:

Uprava prihoda https://www.upravaprihoda.gov.me ( nastala spajanjem Poreske uprave i Uprave za igre na sreću)

Uprava carina - https://www.upravacarina.gov.me (integrisana u Upravu prihoda i carina – izrada sajta je u toku)

Uprava za dijasporu - https://uzd.gov.me/

Uprava za zaštitu kulturnih dobara - https://uzkd.mku.gov.me

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslova - https://ubh.gov.me

Uprava za vode - https://upravazavode.gov.me

Uprava javnih radova - https://www.ujr.gov.me/uprava

Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma - u okviru Uprave policije - https://foj.gov.me

Uprava za inspekcijske poslova - https://www.uip.gov.me

Uprava za ugljovodonike - https://mha.gov.me/naslovna

Uprava za katastar i državnu imovinu - https://kdi.gov.me/uprava

Uprava za kadrove - https://www.uzk.gov.me

Sekretarijat za zakonodavstvo - https://www.szz.gov.me

Zavod za školstvo - https://www.zavodzaskolstvo.gov.me

Savjet za konkurentnost - https://www.konk.gov.me/srr

Centar za stručno obrazovanje - https://www.cso.gov.me

Tržišna inspekcija - https://www.ti.gov.me

Fond rada - https://www.fondrada.gov.me

Fond za obeštećenje - https://www.fzo.gov.me

Agencija za nacionalnu bezbjednost - https://www.anb.gov.me

CIRT - https://www.cirt.me/cirt

Savjet za reformu javne uprave - https://www.srju.gov.me

Savjet za reviziju - https://www.szr.gov.me

IPARD II - Program (Ministarstvo poljoprivrede) - https://www.ipard.gov.me

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte - https://www.szp.gov.me

Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava https://www.kzcg.gsv.gov.me

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija -https://www.ziks.gov.me

Komisija za istraživanje nesreća i nezgoda u saobraćaju - https://www.kinns.gov.me

Uprava za saobraćaj - https://www.uzs.gov.me

Uprava za željeznice - https://www.uzz.gov.me

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama - https://ups.gov.me

4. U koliko je državnih institucija i lokalnih samouprava zaposlen tumač za znakovni jezik i koliko državnih institucija i lokalnih samouprava obezbjeđuje informacije za OSI u pristupačnim formatima (Brajevo pismo, lako razumljiv jezik, zvučni format i dr.)? Navesti državnu instituciju i lokalnu samoupravu, sjedište i nivo pristupačnosti OSI i broj zaposlenih tumača za znakovni jezik.

5. Koje državne i lokalne institucije i na koji način omogućavaju prilagođavanja u skladu s invaliditetom i uzrastom OSI u svim upravnim postupcima? Koje je aktivnosti i mjere Vaše Ministarstvo preduzelo da podstaknu državne i lokalne institucije da obezbjedi ova prilagođavanja?

Objedinjen odgovor na 4 i 5:

U Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija, nema zapolenog tumača za znakovni jezik.

Ministarstvo je u saradnji sa Savezom slijepih, izradilo Smjernice za kreiranje elektronskih dokumenata u skladu sa standardima e-pristupačnosti koje su objavljene na sajtu Ministarstva u dijelu biblioteka/uputstva. Informacije i dokumenta koja se kreiraju u elektronskoj formi u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija i koja se objavljuju na zvaničnom sajtu su u velikoj mjeri pristupačna (pristupačni word i PDF). Portal e-uprave djelimicno je prilagodjen u smislu povecanja slova i kontrasta (kao stari portal Vlade).

6. Navesti ukupan udio (procenat) postupaka Upravne inspekcije povodom kršenja prava i/ili diskriminacije OSI, u odnosu na ukupan broj postupaka ove inspekcije razvrstanih po polu, starosti, mjestu stanovanja i invaliditetu OSI. Koliko je ovih postupaka pokrenuto  po službenoj dužnosti, a koliko po prijavi OSI i/ili njihovih porodica i drugih građana? Navedite koliko je prijava u kojima je oštećena strana OSI došlo u rad Upravne inspekcije u zadnje četiri godine, koliko je njih odbijeno, a po osnovu koliko njih su preduzete pravne radnje i koje. Navedite najčešće povrede prava OSI po kojima je Upravna inspekcija postupala, počinioce tih povreda, kao i pol, vrstu invaliditeta, starosnu dob i mjesto stanovanja OSI.

Odgovor:

Pred Odjeljenjem upravne inspekcije Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija nije bilo podnijetih inicijativa u vezi sa kršenjem prava i/ili diskriminacije osoba sa invaliditetom, niti je bilo podnijetih inicijativa od strane osoba sa invaliditetom.

7. Navesti naziv, vrstu, sjedište i pokrivenost medija koji obezbjeđuju informacije za OSI u pristupačnim formatima (Brajevo pismo, lako razumljiv jezik, znakovni jezik i dr.). Koliko je sredstava u zadnje četiri godine odvojeno iz državnog budžeta u cilju povećanja pristupačnosti informacija za OSI, koje se šire putem medija?

8. Koje je aktivnosti i mjere Vaše Ministarstvo preduzelo u zadnje svije godine u cilju osnaživanja medija da prikazuju pozitivne slike o OSI, njihovim pravima i doprinosu društvu, s ciljem eliminacije negativnih stereotipa i predrasuda o OSI? Za svaku mjeru i aktivnost navesti utrošena finasijska sredstva, naziv medija na koje se odnosila i njegovu pokrivenost.

Objedinjen odgovor na 7 i 8 pitanje:

Zakon o nacionalom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i Zakon o elektronskim medijima, propisuju obavezu prilagođavanja programa osoba sa invaliditetom.

Zakon o Elektronslkim medijima i Zakon o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, propisuje obavezu da su mediji prilikom javnih usluga dužni da emituju program namjenjen osobama sa invaliditetom, te su svi mediji u Crnoj Gori dužni da poštuju obaveze propisane zakonima i podzakonskim aktima.

Takođe, jedna od tema lokalnih i neprofitnih štampanih medija koji su finansirani po konkursu Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija - Direktorata za medije su ostvarivanje i unaprijeđenje prava osoba sa invaliditetom.

9. Koje je aktivnosti i mjere Vaše Ministarstvo preduzelo na edukaciji državnih i lokalnih službenika i namještenika koji rade s OSI, medija i samih OSI o Konvenciji UN-a o pravima OSI u zadnje dvije godine? Za svaku aktivnost ili mjeru navesti: temu, dužinu trajanja edukacije, broj obuhvaćenih osoba, predavače/trenere, način uključivanja organizacije OSI u planiranju, sprovođenju i evaluaciji edukacije.

Odgovor:

Stručno usavršavanje državnih službenika vrši Uprava za kadrove, koja  između ostalog obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i utvrđivanje programa i planova stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika,  pomaganje državnih organa u realizaciji obuke i razvoja kadra,  prikupljanje podataka i pripremu informaciono-dokumentacione osnove za stručno usavršavanje i obuku kadra, organizovanje i sprovođenje programa stručnog usavršavanja i edukacije državnih službenika i namještenika.

10. Koje aktivnosti i mjere je Vaše Ministarstvo preduzelo da OSI informiše u različitim pristupačnim formatima o pravima iz oblasti e-pristupačnosti i medija i dostupnim mehizmima za podnošenje (pri)tužbi? Za svaku mjeru i aktivnost navesti: vrstu obezbjeđene informacije/materijala; broj OSI kojima je distribuiran/a, njihov pol, mjesto stanovanja i vrstu invaliditeta; vrstu pristupačnog formata u kojem je urađen/a.

Odgovor:

Ministartsvo je izradilo Smjernice za razvoj i upravljanje internet prezentacijama javne uprave verzija 3.0, koje su objavljene na sajtu ministarstva u dijelu biblioteka/uputstva. U okviru ovih smjernica obrađena je tema univerzalnog dizajna i e-pristupačnosti.

Ministarstvo kontinuriano održava radionice za administratore portala Vlade i drugih podportala kako bi prezentovalo ove smjernice i kako bi upoznali zaposlene sa osnovnim konceptom pristupačnosti internet prezentacija, ali i kreiranja pristupačnih dokumenata.

Kada je u pitanju sajt ovog Ministarstva on je kao dio web portala Vlade Crne Gore, pristupačan u mjeri koja podrazumijeva mogućnost uvećanja fontova i slova, kao i podešavanje kontrasta na svakoj internet stranici. Ostali elementi u vidu članaka i drugih djelova koji predstavljaju tekstualne informacije su takođe pristupačni za čitače ekrana. Takođe, slike, baneri i drugi grafički elementi se od strane administratora, koji uređuje sadržaj na sajtu Ministarstva, opisuju kratkim informativnim tekstom, kao što je preporučeno smjernicama. Na taj način čitači ekrana mogu pravilno pročitati sve elemente sadržaja kako bi ih osobe oštećenog vida razumjele.

11. Da li u okviru Vašeg Ministarstva postoji poseban odsjek koji se bavi pravima OSI? Ukoliko postoji, koliko je osoba u njemu zaposleno, a ako ne postiji, u okviru kojeg odsjeka i koliko zaposlenih se bavi pravima OSI?  Koliki je budžet za 2021. godinu predviđen za rad odsjeka i/ili zaposlenih koji se bave pravima OSI? Koji je to procenat u odnosu na ukupan budžet Vašeg Ministarstva?

12. Da li postoji kontakt osoba za OSI na nivou Vašeg Ministarstva sa dovoljnim ovlašćenjima da integriše prava OSI u sve politike i programe? Ako takva osoba ne postoji, na koji način je osigurano da su prava OSI integrisana u sve politike i programe Vašeg Ministarstva?

13. Da li je Vaše Ministarstvo iniciralo i/ili učestvovalo u usklađivanju propisa sa Konvencijom UN-a o pravima OSI? Da li je Vaše Ministarstvo podnijelo i koliko inicijativa Ustavnom sudu Crne Gore za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, a u cilju usklađivanja propisa iz oblasti državne uprave i lokalne samouprave, digitalnog društve i medija sa Konvencijom UN-a? Navesti koji su propisi u pitanju, kada je inicirano njihovo usklađivanje, koji su rezultati preduzetih koraka.

Objedinjen odgovor na 11, 12 i 13 pitanje:

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, nije sistematizovana organizaciona jedinica koja se bavi isključivo pravima osoba sa invaliditetom. U okviru Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija uspostavljena je Direkcija za standard otvorenosti, transparetnosti i inkluzivnosti u javnoj upravi, koja će se baviti ljudskim prvaima koja posebno uključuju prava osoba sa invaliditetom, jer u svim aktivnostima koje realizujemo, polazna tačka su naše vrijednosti koje se baziraju na pravičnosti, raznolikosti, inkluzivnosti i otvorenosti. U toku su aktivnosti na formiranju timova koji će identifikovati izazove i probleme na nivou politika, programa i servisa sa kojima se sve grupe korisnika suočavaju. Želimo da vrijednosti različitosti, inkluzivnosti i pravičnosti budu satkane u kulturu ovog Ministarstva.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija  nije,  podnosilo  inicijative Ustavnom sudu Crne Gore, za ocjenu ustavnosti i zakonitosti,  u cilju usklađivanja propisa iz oblasti državne uprave i lokalne samouprave, digitalnog društve i medija  sa Konvencijom UN-a. Sa druge strane, Ministarstvo je imalo uvid i sugestije na Izvještaj o primjeni Konvencije o pravima OSI, pa su u tom smislu  i bile sačinjene odredbe Zakona o elektronskoj upravi, a kasnije i Pravilnika o standardima pristupačnosti, sa ciljem primjene dijela ove konvencije koji se tiče pristupačnosti informacijama.

14. Koje je mjere i aktivnosti Vaše Ministarstvo preduzelo na usvajanju adekvatne i sveobuhvatne strategije za postizanje e-pristupačnosti i akcionog plana sa efektivnim mehanizmom za nadgledanje, indikatorima i razumnim rokovima za uklanjanje barijera sa primjenljivim i efektivnim sankcijama za nepoštovanje? Ako ova Strategija/Akcioni plan postoji, kakva je njegova primjena?

Odgovor:

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je u prethodnom periodu imalo aktivno učešće u izradi nekoliko strateških dokumenata u kojima se promovišu prava osoba sa invaliditetom, a čiji su nosioci posla druga ministarstva, i to: Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period  2017-2021 GODINE (Ministarstvo pravde i ljudskih i manjinskih prava) i Strategija za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori  za period 2016-2020 (ranije Ministarstvo rada i socijalnog staranja). Takodje u Strategiji razvoja informacionog drustva jedna od oblasti je bila i e-pristupačnost.

15. Koje je mjere i aktivnosti Vaše Ministarstvo preduzelo na promovisanju univerzalnog dizajna, svih javnih usluga, sa posebnim osvrtom na pristupačna ICT rješenja, u odnosu na privatni i javni sektor? Za svaku mjeru i aktivnost navesti ciljnu grupu i iznos utrošenih finansijskih sredstava.

Odgovor:

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija posvećeno je kreiranju elektronskih servisa za građane i privredu korišćenjem univerzalnog dizajna. Sva planirana ICT rješenja već u fazi tehničkih specifikacija, ali i kroz proces javnih nabavki kao obaveznu stavku imaju upotrebu savremenog pristupa zasnovanog na univerzalnom dizajnu, sa posebnim osvrtom na e-pristupačnost.

U toku 2020. i 2021. godine Ministarstvo je planiralo, razvilo i implementiralo zahtjevan projekat Portal Vlade Crne Gore GOV.ME i u potpunosti ispoštovalo Pravilnik o standardima pristupačnosti donesen na osnovu Zakona o elektronskoj upravi.

Naime, novi portal Vlade Crne Gore, na kom se osim podportala Vlada, Predsjednik Vlade i Potpredsjednik Vlade, nalaze portali ministarstava, usklađen je sa najnovijim trendovima u razvoju digitalnih platformi koje poštuju principe e pristupačnosti.

Na GOV.ME portalu je dostpan UserWay alat za pristupačnost koji je pokrenut na namjenskom serveru za pristupačnost. Ovaj softver omogućava GOV.ME portalu da poboljša usaglašenost sa smjernicama za pristupačnost veb sadržaja (WCAG 2.1). Objašnjenje postupka za pokretanje menija pristupačnosti možete naći na portalu (https://www.gov.me/clanak/vlada-crne-gore-izjava-o-pristupacnosti).Implementiran je poseban meni za poboljšanu pristupačnost sadržaja sa kontrolom kontrasta, veličine slova, razmaka teksta, animacija, zatim vizuelnim vodičem za lakše čitanje, naglašavanje linkova, kompatibilnost sa čitačima ekrana kroz strukturiranost stranica, kao i poseban font koji omogućava lakše čitanje osobama sa disleksijom.

Izradom portala Vlade po prvi put je u Crnoj Gori obezbijeđena i mogućnost čitanja sadržaja. Za potrebe ove platforme, po prvi put je napravljeno studijsko snimanje audio sekvenci na našem jeziku, koje uz mašinsko učenje služe za generisanje zvučnog zapisa bilo kojeg teksta na portalu. Sada, klikom na dugme “Pročitaj mi”, korisnici mogu preslušati sadržaj članka.

Ministarstvo kontinuirano radi na edukaciji administratora portala GOV.ME, kako bi svi materijali koji se postavljaju na platformu bili u skladu sa standardima pristupačnosti i kako bi u potpunosti bila iskorišćena ova moderna tehnološka platforma.

Ciljna grupa: slabovide osobe, osobe sa disleksijom …

Izdvojena sredstva: implementacija standarda pristupacnosti sprovedena je u okviru projekta izrade novog web portala Vlade te nije moguce odrediti konkretan iznos koji se odnosi na ovaj dio projekta.

16. Koliko su redovno i koliko formalno (uspostavljeni mehanizmi ili ad-hoc) organizacije OSI pozivane da učestvuju u donošenju odluka? U kojoj su mjeri njihovi pogledi efikasno uključeni?

17. Navesti datume održavanja javnih rasprava i nazive dokumenata povodom čije izrade su iste organizovane, a u okviru kojih su ispoštovane obaveze iz člana 16 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore" br. 041/18 od 28.06.2018.). Koliko je OSI učestvovalo u ovim javnim raspravama? Koji procenat sugestija OSI i njihovih organizacija je usvojen u okviru javnih rasprava u kojima su one učestvovale?

18. U kojim radnim grupama Vašeg Ministarstva su učestvovali predstavnici/e organizacija OSI, i koliki je udio (procenat) predstavnika organizacija OSI u tim radnim grupama u odnosu na ukupan broj članova radnih grupa? Koji procenat sugestija organizacija OSI je usvojen u okviru radnih grupa u kojima su one učestvovale?

Objedinjeni odgovor na pitanje pod rednim brojem 16, 17 i 18:

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija započelo rad na izradi nacrta Strategije reforme javne uprave 2022-2026. U cilju kreiranja širokog okvira konsultacija sa relevantnim subjektima, tokom aprila mjeseca 2021. godine organizovane su ciljane fokus grupe sa raznim zainteresovanim stranama koje su dale svoje predloge, sugestije i komentare na polja usmjerenja Strategije.

U fokus grupama su učestvovali predstavnici malih biznisa, akademske zajednice, poslovne zajednice, sindikati, zaposleni u javnoj upravi, studenti, građani i predstavnici organizacija civilnog društva, među kojima su, između ostalih, aktivno učešće uzeli predstavnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Saveza slijepih Crne Gore, kroz iznošenje očekivanja, predloga i sugestija za unapređenje sistema javne uprave.

Takođe, obavještavamo Vas da se u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radu tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona strategija, u narednom periodu očekuje organizovanje javne rasprave u postupku izrade Strategije reforme javne uprave 2022-2026, kao i Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026, kada će biti omogućeno da svi zainteresovani subjekti dostave svoje primjedbe i sugesije, koje će biti razmatrane i sačinjen i objavljen izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

19. Koji mehanizmi postoje za praćenje sprovođenja politika i planova koji se odnose na prava OSI? Koje su zainteresovane strane uključene u rad tih mehanizama? Jesu li i na koji način organizacije OSI angažovane kao članovi takvih mehanizama?

Odgovor:

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, Direkcija za saradnju sa NVO, priprema objedinjene godišnje izvještaje o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija, u skladu sa Zakonom o NVO, a na osnovu pojedinačnih izvještaja organa koji su raspodjeljivali sredstva u ove namjene.

Izvještaji sadrže podatke o projektima i programima za koje su dodijeljena sredstva za njihovo finansiranje i uspješnosti njihove realizacije.

Zakonom je propisano da se godišnje izdvaja minimum 0,5% tekućeg budžeta Crne Gore za podršku projektima i programima NVO, od kojih je 0,1% predviđeno za projekte u oblasti zaštita lica sa invaliditetom.

20. U kojoj mjeri ankete i istraživanja koje sprovodi Vaše Ministarstvo prikupljaju podatke o invaliditetu? Postoje li administrativni podaci o ostvarivanju prava OSI u odnosu na učešće u postupcima pred organima državne i lokalne samo/uprave, digitalnog društva i medija? Ukoliko postoje, navedite podatke po godinama razvrstane prema polu, starosti, invaliditetu, mjestu stanovanja itd. Da li su dostupni podaci relevantni i dostupni donosiocima odluka u procesu primjene i monitoringa Konvencije UN-a? Da li su izvještaji i podaci o OSI kojima raspolaže Ministarstvo dostupni u pristupačnim formatima, i ukoliko jesu, u kojim?

Odgovor:

U okviru Direkcije za upravno postupanje, nadzor i praćenje primjene propisa -Direktorat za efikasnu implementaciju dobre javne uprave, vodi se spisak organizacija (brisanih i aktivnih nevladinih organizacija) koje su u eRegistru klasifikovane pod djelatnošću: Zaštita lica sa invaliditetom, uz napomenu da je zaštita lica sa invaliditetom jedan od ciljeva i djelatnosti brojnih nevladinih organizacija koje su u eRegistru, klasifikovane pod nekim drugim kriterijumima iz člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama (socijalna i zdravstvena zaštita, smanjenje siromaštva, , društvena briga o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavina prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlantske i evropske integracije Crne Gore, institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje, nauka, umjetnost, kultura, tehnička kultura, zaštita životne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj, održivi razvoj, zaštita potrošača, rodna ravnopravnost, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, borba protiv bolesti zavisnosti).

eRegistar je javan i dostupan na linku: https://ngo.mju.gov.me/ .

Imajući u vidu da se radi o subjektima prava - pravnim licima, u Registru se ne vodi evidencija o polu, starostu, invaliditetu, mjestu stanovanja itd.

21. Koje je mjere pristupačnosti je Vaše ministarstvo sprovelo da se osigura ravnopravnost OSI tokom krize izazvane koronavirusom? Da li i na koji način Vaše ministarstvo daje prioritet mjerama pristupačnosti za OSI u planiranju i programima oporavka od COVID-19?

Odgovor:

U javnoj upravi digitalna transformacija podrazumijeva između ostalog pružanje usluga u elektronskom i digitalnom obliku.

Digitalna transformacija je u pandemiji korona virusa dodatno dobila svoju upotrebnu vrijednost, te se mnogi procesi sada odvijaju u potpunosti elektronski u svim oblastima.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija tokom pandemije izazvane COVID-19, omogućilo je zaposlenima rad o kuće, dok je strankama, pa i osobama sa invaliditetom, omogućeno da u elektronskoj formi na e-mail arhive Ministarstva dostavljaju odgovarajuće podneske.

22. Postoje li podaci koji pokazuju kako se standardi pristupačnosti primjenjuju u praksi? Koje mjere postoje za pristupačnost informacija i komunikacija, uključujući telekomunikacije, medije i srodne informacione usluge? Na primjer, da li postoje sistem tumačenja znakovnog jezika, usluge prenosa, mjere digitalne pristupačnosti i/ili mogućnost titlova uživo? Koji formalni podaci (sprovođenje standarda) i neformalni podaci o praćenju (revizije pristupa od strane OPD-a ili NVO-a) o pristupačnosti postoje?

Odgovor:

U Crnoj Gori otvoren je portal za osobe sa inavliditetom. Na taj način osobe sa posebnim potrebama mogu na internetu da se informišu o svim aktuelnim dešavanjima, kao i da se, preko foruma i bloga, uključe u informatičku zajednicu.

Preko portala javnost ima priliku da se informiše o svim aspektima života i rada, kao i o aktivnostima osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Ovaj projekat urađen je u saradnji sa ranijim Ministarstvom za informaciono društvo i tehnologije i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, i svi koji žele mogu posjetiti ovaj portal na adresi www.disabilityinfo.me

Savez slijepih Crne Gore,  prije uspostavljanja novog portala, radio je monitoring sajtova, koji se nalazi  na linku https://ss-cg.org/?p=749

Dokumenta

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?